[Góc công nghệ] Giới thiệu module Rails Concern

Module và included callback

Ruby cung cấp một hàm callback có tên included cho module. Hàm callback này sẽ được gọi mỗi khi module được included vào một module hoặc class khác. Cách dùng included rất đơn giản, ví dụ sau được trích từ document của Ruby

10-12-1

Khi chạy file test.rb trên sẽ được kết quả:

10-12-2

included có thể được dùng để tách các phần logic giống nhau vào một module dùng chung. Chằng hạn trong ví dụ sau ta có 2 class EntryComment, cả 2 class đều định nghĩa các hàm như posted_at và cùng gọi các helper như validates_presence_of

10-12-3

Dùng included ta dễ dàng move các logic này vào một module riêng, cụ thể như sau:

Class methods

Khi một module được include vào một class, mặc định class đó sẽ access được các instance method được định nghĩa trong module đó nhưng lại không gọi được các class method. Chẳng hạn như hàm find_by_user_id trong ví dụ sau:

10-12-5

Một cách để workaround chính là sử dụng callback included

10-12-6

Trong ví dụ trên ta dùng function base của class/module để extend các class method. Sử dụng cách này, các class/module include Postable sẽ access được hàm find_by_user_id đã được định nghĩa.

Module Concern

Các ví dụ ở trên chính là cách hoạt động của module Concern. Với việc sử dụng Concern ta viết lại module Postable đơn giản như sau:

10-12-7

Ngoài ra, module concern còn giúp giải quyết vấn đề dependency. Như trong ví dụ sau, module B phụ thuộc vào module A

10-12-8

Ta thấy class C chỉ muốn sử dụng module B, nhưng lại phải include thêm module A(do B phụ thuộc vào hàm method_of_module_a của A). Nhưng với việc sử dụng Concern vấn đề dependency đã được giải quyết. Ta viết lại đoạn code trên như sau:

10-12-9

Chi tiết về module Concern có thể tham khảo tại:

http://api.rubyonrails.org/classes/ActiveSupport/Concern.html

https://github.com/rails/rails/blob/master/activesupport/lib/active_support/concern.rb

Xuân Vinh.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.